Pressemelding – Utslipp av plastpellets

Natt til 23. februar i år kom skipet M/V Trans Carrier opp i kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Tananger i Norge. Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull på en container som inneholdt plastpellets. Alle rutiner ble fulgt, lasten ble sikret, og hendelsen ble samme dag rapportert til Kystverket i henhold til regelverk for varsling.

Først mot slutten av april har denne hendelsen blitt satt i sammenheng med senere rapporter om funn av plastpellets i Oslofjorden.

Alle undersøkelser er ikke fullført, men med grunnlag i foreliggende informasjon ser Sea-Cargo det som sannsynlig at funnene av plastpellets i Oslofjorden har sammenheng med hendelsen om bord på M/V Trans Carrier tilbake i februar, en hendelse som altså straks ble forskriftsmessig varslet.

Den lange tiden siden hendelsen og den store geografiske distansen fra hendelsesstedet har dessverre bidratt til at verken norske myndigheter eller Sea-Cargo avdekket denne sannsynlige sammenhengen før nå.

Sea-Cargo beklager at et utslipp fra et av våre skip sannsynligvis har bidratt til spredning av plastpellets i Oslofjorden. Det er også sterkt beklagelig at hendelsen i februar ikke raskere ble koplet til funnene i Oslofjorden.

Sea-Cargo vil nå gjøre sitt ytterste for å bidra til opprensning etter utslippet. Vi er i dialog med Kystverket, forsikringsselskapet GARD og miljøorganisasjoner for å diskutere aktuelle løsninger for fjerne plasten fra naturen. Dette har høyeste prioritet, og vi arbeider nå med alle involverte parter for å kunne komme i gang med oppryddingsarbeidet så raskt som mulig.

Utslipp av plastpellets til sjø skal selvsagt ikke forekomme. Sea-Cargo har derfor tatt initiativ til en dialog med relevante aktører for å identifisere tiltak som kan forebygge liknende hendelser i fremtiden.

Sea-Cargos sin hjemmeside og Facebook-side vil begge bli regelmessig oppdatert med informasjon om saken.

Facebook: https://www.facebook.com/theseacargogroup/
Sea-Cargo: https://sea-cargo.no/

Spørsmål om saken kan rettes til
Sea-Cargo – v/Administrerende Direktør
Ole Sævild, Mobil +47 90 86 67 08
E-post: ole.saevild@sea-cargo.no